Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

The global goals

Hoewel de extreme armoede sinds 1990 aanzienlijk is afgenomen, blijven er in enkele geïsoleerde gebieden de ergste vormen van armoede bestaan. Om armoede te stoppen is er een universeel stelsel van sociale bescherming nodig dat alle individuen gedurende hun hele leven beschermt. Bij JIDOKA beschermen we onze werknemers door middel van een gezond financieel systeem, marktconforme salarissen en extralegale voordelen.
Als bedrijf willen we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die armoede willen stoppen en we willen de veerkracht opbouwen van mensen in armoede en kwetsbare situaties. Een voorbeeld van zo’n goed doel is YOUCA.be. We doen jaarlijks een digitale kerstmailing en schenken de bespaarde kosten van papieren kaarten, enveloppen en postzegels aan een goed doel.

Na een lange daling lijkt de honger in de wereld opnieuw te stijgen. Conflicten, droogte en rampen in verband met de klimaatverandering behoren tot de belangrijkste factoren die deze ommekeer veroorzaken.
In de nabije toekomst willen we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die honger en ondervoeding stoppen, de landbouw verbeteren en die de voedselproductie duurzamer maken. Onze koffie, melk, suiker en thee zijn altijd fairtrade.

We vinden het heel belangrijk dat onze werknemers gezond zijn, dat ze gezond eten en dat ze zich goed voelen. Dit doen we door hun gezondheid te beschermen en te verbeteren. Bovendien promoten we een goede gezondheid. Zo kunnen onze mensen niet alleen op het werk, maar ook in hun privéleven van een gezond leven genieten. We beschermen ze op ergonomisch vlak en tijdens het reizen. We bieden hen verschillende opties aan, zoals gezondheidspromoties en -programma’s, gratis deelname aan sportevenementen, een wekelijkse fruitmand op kantoor, een gratis hospitalisatieverzekering…
Welzijn laat de energie in onze mensen los om duurzaam te presteren. Door hun fysieke, mentale, emotionele en doelbewuste welzijn te verbeteren, kunnen we de gezondheidsrisico’s aanpakken die in ons bedrijf vaak voorkomen. Voorbeelden zijn roken, overgewicht, fysieke gezondheidsproblemen zoals RSI (repetitive strain injury), burn-out, depressie… Verder proberen we voortdurend een omgeving te creëren die het persoonlijke leven van onze medewerkers ondersteunt, terwijl we toch aan onze zakelijke behoeften tegemoetkomen. We vinden het belangrijk om regelmatig een psychosociale risicoanalyse en een tevredenheidsenquête uit te voeren om het welzijn van onze medewerkers te meten en adequate acties te ondernemen. We hebben ook een interne preventieadviseur en een vertrouwenspersoon die professioneel zijn opgeleid.

Wereldwijd voldoet meer dan de helft van de kinderen en adolescenten niet aan de minimumnormen voor lezen en wiskunde. Er zijn gerichte inspanningen nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De verschillen in het onderwijs op het gebied van gender, stads- en plattelandsonderwijs en andere dimensies zijn nog steeds groot. Er moet meer geïnvesteerd worden in de infrastructuur van het onderwijs.
Bij JIDOKA hechten we veel waarde aan een sterke samenwerking met scholen, hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Jaarlijks investeren we veel tijd en moeite om kennisevents te organiseren, workshops en lezingen te geven en kwaliteitsvol onderwijs te geven aan zowel ons intern als ons extern netwerk. Onze inspanningen op gebied van stages worden jaarlijks beloond met een kwaliteitslabel.

Terwijl sommige vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes afnemen, blijft genderongelijkheid vrouwen tegenhouden om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien berooft het hen van hun basisrechten en -kansen. Om vrouwen mondiger te maken moeten structurele kwesties zoals oneerlijke sociale normen en houdingen ten opzichte van vrouwen worden aangepakt en moeten progressieve wettelijke kaders ontwikkeld worden die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.
Bij JIDOKA waarderen en bevorderen we de diversiteit en de inclusie van de mensen met wie we werken. We zetten ons in voor gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen en zijn tegen discriminatie, geweld en pesterijen.

Te veel mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig beheerde water- en sanitaire voorzieningen. Waterschaarste, overstromingen en een gebrek aan goed afvalwaterbeheer belemmeren ook de sociale en economische ontwikkeling. De waterefficiëntie verhogen en water beter beheren zijn van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen de concurrerende en groeiende vraag naar water uit verschillende sectoren en gebruikers.
Om in onze kantoren water op een verantwoorde manier te gebruiken, hebben we een waterdispenser geïnstalleerd die het leidingwater filtert. In de toekomst willen we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die zich richten op het beheer van water en sanitair en die vervuiling terugdringen. Onze medewerkers hebben waterflessen van Dopper gekregen als duwtje in de rug.

Toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energie is de laatste jaren sterk verbeterd, ook voor de zwakkere bevolkingsgroepen. Dit komt door de recente vooruitgang op gebied van elektrificatie, maar ook door verbeteringen in de industriële energie-efficiëntie. De nationale prioriteiten en beleidsambities moeten echter nog worden versterkt. Zo kan de wereld op het juiste spoor gezet worden om de energiedoelstellingen te behalen.
Onze JIDOKA-kantoren zijn ontworpen en uitgerust met energie-efficiënte apparaten. We proberen onze medewerkers te sensibiliseren om zuinig te zijn met hun energieverbruik.

Sinds onze oprichting in 2013 heeft JIDOKA een groei van 35 procent op jaarbasis gerealiseerd. We zijn gemotiveerd en geëngageerd om onze economische groeicijfers te behouden en zelfs te verhogen. We doen het heel goed op gebied van personeelsverloop en blijven gemotiveerde professionals in dienst nemen. JIDOKA biedt hen uitdagingen, groeimogelijkheden en een stabiele werkomgeving.
Jaarlijks bieden wij verschillende Young Potentials een zeer kwalitatieve en professionele stage aan. 21 procent van ons personeelsbestand bestaat uit studenten en stagiairs. JIDOKA besteedt veel tijd en moeite in studenten om hun professionele en persoonlijke groei te bevorderen en ervoor te zorgen dat ze later hoge kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

In veel sectoren is er een gestage vooruitgang geboekt. Om tot een inclusieve en duurzame industrialisatie te komen, moet de harde concurrentie tussen verschillende economische machten verminderen. Zo komt er meer werkgelegenheid, worden er meer inkomsten gegenereerd en wordt de internationale handel bevorderd. Daarbij wordt er efficiënter gebruik gemaakt van resources.
Bij JIDOKA vinden we het belangrijk om een veilige, innovatieve en productieve werkplek te creëren. We willen de geldende wetgeving en onze interne eisen naleven. JIDOKA wilt een werkplek die vrij is van onveilige of verstorende omstandigheden door interne of externe bedreigingen.

We willen een werkplek die vrij is van discriminatie of intimidatie op basis van ras, geslacht, huidskleur, nationale of sociale afkomst, etniciteit, religie, leeftijd, beperkingen, seksuele geaardheid, genderidentificatie of -uitdrukking, politieke overtuiging of enige andere status die door de toepasselijke wetgeving wordt beschermd. Wij tolereren geen oneerbiedig of ongepast gedrag, oneerlijke behandeling of vergelding van welke aard dan ook.
We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige diensten aan onze klanten en zijn ervan overtuigd dat we dit alleen maar kunnen realiseren als we beginnen met diepgaand respect te tonen voor de fundamentele rechten van de mens. Vanuit dit perspectief hebben we een zorgvuldig uitgewerkte gedragscode opgesteld. Deze code beschrijft wat we verwachten van elke medewerker. Ze moeten de code ondertekenen, ondersteunen en toepassen in het dagelijks werk.

We erkennen dat we deel uitmaken van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Wij, zowel JIDOKA als ons netwerk, houden ons bezig met belangrijke mensenrechtenkwesties. Mensen die het moeilijk hebben, zijn belangrijk voor ons, met inbegrip van allochtone Belgen en groepen die kwetsbaar of achtergesteld zijn. Ons doel is om ervoor te zorgen dat we door middel van dialoog niet alleen luisteren naar deze mensen, maar er ook van leren. Tijdens ons ondernemerschap houden we bovendien rekening met hun standpunten. 
We zijn gepassioneerd dat onze gemeenschap sterk en levendig blijft, ondanks de snelle en soms harde evoluties in onze maatschappij. Daarom steunen we regelmatig fondsenwervende evenementen voor sociale projecten en voor goede doelen. Doorheen de jaren heeft JIDOKA enkele grote liefdadigheidsinstellingen gesteund, waaronder vzw Fabiola, Rode Neuzen Fonds, Mediclowns, Kom op tegen Kanker en vele anderen.

Grondstoffengebruik loskoppelen van economische groei is één van de meest essentiële en complexe uitdagingen waar de mensheid vandaag de dag voor staat. Om dit effectief te doen is een beleid nodig dat een bevorderlijke omgeving creëert voor dergelijke veranderingen. Dit voor de sociale en fysieke infrastructuur, maar ook voor de markten. Bovendien is er nood aan een diepgaande transformatie van bedrijfspraktijken langs wereldwijde waardeketens. 
We vinden het ook erg belangrijk dat al ons afval (batterijen, papier, flessen, blikjes…) goed gesorteerd, gerecycleerd en tot een minimum beperkt wordt.

De wereld blijft te maken hebben met een stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en toenemende concentraties broeikasgassen. Landen moeten sneller maatregelen invoeren inzake klimaatverandering.
Medewerkers krijgen bij JIDOKA een bedrijfswagen. Deze wagens worden echter grondig geselecteerd op basis van verschillende milieunormen zoals CO2. Door de manier waarop ons wagenpark georganiseerd is, zorgen we voor de meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke wagens. Onze mobiliteitsprocedures belonen en ondersteunen medewerkers die alternatieve transportmethodes willen gebruiken, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Onze kantoren maken deel uit van een technologiecampus waar het gebruik van groene stroom hoog in het vaandel gedragen wordt.

Om de oceanen duurzaam te gebruiken en om ze te behouden, blijft een doeltreffende strategie met een degelijk beleid nodig om overbevissing en verzuring van de oceanen te bestrijden. Ook de eutrofiëring van de kusten is een probleem. Het uitbreiden van beschermde gebieden voor mariene biodiversiteit, het vergroten van de onderzoekscapaciteit en het meer financieren van mariene wetenschappen blijft van cruciaal belang om de rijke onderwaterwereld te beschermen. 
In de toekomst wil JIDOKA liefdadigheidsorganisaties en goede doelen steunen die zich richten op mariene vervuiling, ecosystemen aan de kust en op duurzame visserij.

De bescherming van bossen en ecosystemen op het vasteland neemt toe en de ontbossing is vertraagd. De natuur op andere manieren behouden vraagt echter nog steeds om versnelde maatregelen. Zo wordt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de productiviteit van het land en zijn genetische rijkdommen beschermd. Het verlies aan biodiversiteit moet evenzeer zo veel mogelijk beperkt worden.
In de nabije toekomst willen we de voordelen van het gebruik van genetische rijkdommen eerlijk en billijk verdelen. We vinden het ook belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van dergelijke rijkdommen. Graag zouden we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die zich richten op ecosystemen en biodiversiteit. Ons schoonmaakbedrijf gebruikt bijvoorbeeld alleen maar milieuvriendelijke en biologische schoonmaakproducten.

We respecteren de mensenrechten en de vrede tussen onze medewerkers, leveranciers, klanten en partners. Respect is ook één van de kernwaarden van JIDOKA. We streven ernaar om werkplekken te creëren waar open en eerlijke communicatie tussen alle medewerkers wordt gewaardeerd en gerespecteerd. JIDOKA wil te allen tijde de geldende arbeidswetgeving naleven.
Hoge normen voor ethisch gedrag stellen en de wet- en regelgeving naleven zijn essentieel om het bedrijf te beschermen en om op lange termijn te kunnen denken. Alle omkoop- en corruptie-incidenten waarbij JIDOKA betrokken is, schaden onze reputatie. Alle medewerkers hebben de persoonlijke verantwoordelijkheid om onze reputatie te beschermen en om onze waarden na te leven, waaronder het vertrouwen dat we alleen maar kwaliteit leveren. Daarom moeten al onze medewerkers een officiële gedragscode ondertekenen.

Dit doel versterkt wereldwijde partnerschappen ter ondersteuning en verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van de Agenda 2030. Deze Agenda brengt verschillende actoren samen, waaronder de nationale regeringen, de internationale gemeenschap, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en nog veel meer instanties. Ondanks de vooruitgang die op bepaalde gebieden is geboekt, is er nog meer actie nodig om de vooruitgang te versnellen. Alle stakeholders zullen hun inspanningen moeten heroriënteren en ze zullen zich moeten versterken op gebieden waar weinig vooruitgang is geboekt.
Om dit doel te ondersteunen, gaan we onderzoeken welke partnerschappen we kunnen creëren om al deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na te leven. Zowel op korte als op lange termijn. We willen effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen opzetten, aanmoedigen en bevorderen. Hierbij bouwen we voort op de ervaring en de financieringsstrategieën van partnerschappen.